Положення щодо освітнього процесу
 • kafedraturizma02@gmail.com
 • +38 (000) 123 456 7890
 • ПН - ПТ 8:00 -18:00. СБ - 10:00-14:00. НД - ЗАКРИТО
 • uken

  Положення щодо освітнього процесу

  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  1. Закон України «Про вищу освіту» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18)
  2. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1068.

  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf

  1. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 25.06.2019). (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п)
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (редакція від 11.02.2017). (https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv)
  3. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187: Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
  4. Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
  5. 7. Постанова КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text)
  6. 8. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджено наказом МОН від 11 липня 2019 року № 977). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
  7. Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, затверджене наказом ректора КрНУ від 06.10.2015. № 241-1 (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/241- 1_Pol_osvit_protces.rar).
  8. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, затверджена наказом ректора КрНУ від 31.12.2014. № 242-1 (http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf)
  9. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КрНУ, затверджене наказом ректора від 25.01.2016. № 14-1 (http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf

  12.ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/Documents/Polog_pro_konkursn_vidbor.pdf

  1. Критерії та вимоги конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

  http://www.kdu.edu.ua/Documents/kriterii_vimogy_konkursn_vidbor.pdf

  1. ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

  http://www.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf

  1. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості ,,вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості), в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf