НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, що виконувалась на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму за рахунок коштів замовника (НДР № 512/21 «БАМТ-ФОП»)

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР: д.е.н., професор, завідувач кафедри БАМТ І. М. Труніна

Виконавці: к.е.н, доцент кафедри БАМТ К. О. Латишев; к.е.н, доцент кафедри БАМТ К. А. Пряхіна; асистент кафедри БАМТ М. Ю. Білик; студентка спеціальності «Маркетинг» Ю. В. Лісовик.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 31 с., 1 рис., 1 табл., 22 джерел.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ, ТРАНСПОРТНИЙ РИНОК, ТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА, СМАРТ-ІНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛІННЯ.

 

Мета роботи. Метою замовленої НДР передбачено розробку теоретичних, методичних та прикладних положень щодо управління розвитком транспортної інфраструктури.

 

Об’єкт досліджень. Об’єктом досліджень є сукупність економічних відносин в процесі управління розвитком транспортної інфраструктури.

 

Предмет досліджень. Предметом досліджень є теоретико-методологічні та практичні засади управління розвитком транспортної інфраструктури.

 

Методи дослідження – теоретичного узагальнення; якісного та кількісного аналізу; пізнання, формальної та діалектичної логіки; вибіркових обстежень, групування і апробації результатів.

 

Основні наукові та практичні результати, їх значення. Поглиблено змістовне навантаження економічної сутності поняття «транспортна інфраструктура». Комплексно досліджено особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Запропоновано транспортну СМАРТ-інфраструктуру як напрям мінімізації ризиків економічної безпеки в умовах розвитку інформаційної економіки.

 

 

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, що виконувалась на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму за рахунок коштів замовника (НДР № 210302)

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР: д.е.н., професор, завідувач кафедри БАМТ І. М. Труніна

Виконавці: к.е.н, доцент кафедри БАМТ К. О. Латишев; к.е.н, доцент кафедри БАМТ К. А. Пряхіна; асистент кафедри БАМТ М. Ю. Білик; студентка спеціальності «Маркетинг» Ю. В. Лісовик.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 45 с., 7 рис., 3 табл., 35 джерел.

ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА, ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ, МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ТРАНСПОРТНИЙ РИНОК, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА.

Мета роботи. Метою замовленої НДР передбачено розробку теоретичних, методичних та прикладних положень щодо розвитку ринку транспортних послуг.

Об’єкт досліджень. Об’єктом досліджень є сукупність економічних відносин в процесі управління ринком транспортних послуг.

Предмет досліджень. Предметом досліджень є теоретико-методологічні та практичні засади управління ринком транспортних послуг

Методи дослідження – теоретичного узагальнення; якісного та кількісного аналізу; пізнання, формальної та діалектичної логіки; вибіркових обстежень, групування і апробації результатів.

Основні наукові та практичні результати, їх значення. Систематизовано теоретичні основи транспортних послуг з позиції маркетингу. Проведено маркетингові дослідження та проаналізовано сучасний стан ринку транспортних послуг. Визначено інноваційні напрями покращення діяльності вітчизняних транспортних підприємств.

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

за договором від 30.10.2017 № 399/17

Організаційно-економічні аспекти розвитку туризму:

багаторівневий підхід

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР проф. кафедри туризму, д-р. екон. наук, доцент В.В. Дружиніна (реферат, вступ, розділ 1, розділ 2, підрозділ 4.2,  висновки, рекомендації)

Відповідальний виконавець: доц. кафедри туризму, канд. екон. наук. доцент О.Л. Загорянська (підрозділ 2.1, підрозділ 2.2, підрозділ 4.1)

Виконавці: доцент кафедри туризму, канд. техн. наук, доцент О.М. Залуніна (розділ 3) магістр кафедри туризму К.В. Махиня (підрозділ 1.2, підрозділ 2.2), магістр кафедри туризму Д. С. Зінченко (підрозділ 4.2), магістр кафедри туризму О. В. Кириченко (підрозділ 4.2)

 

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  162  стор., 18 рис., 29 табл., бібліографія: 65 найменуваннь.

ТУРИЗМ, МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ, НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ, РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ, МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ, РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ, КЛАСТЕРИЗАЦІЯ, ТУРОПЕРАТОР, ТУРАГЕНТ, ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК, СОЦІАЛЬНИЙ ЧИННИК, НАСЕЛЕННЯ, ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ.

Об’єкт дослідження – туристична діяльність територій різного рівня адміністративно-територіального поділу держави, що функціонують в умовах ринку.

Мета роботи – розробка теоретичних і методичних положень розвитку туризму, оцінки та управління підвищенням якості туристичних послуг територій різного рівня адміністративно-територіального поділу держави, що функціонують в умовах ринку.

Методи дослідження – аналіз і синтез, методи логічного аналізу для розробки концептуальних основ розвитку туризму в умовах багаторівневості, системного і економіко-статистичного аналізу, кластерного аналізу для групування регіонів, які мають подібні економічні характеристики щодо розвитку туризму, анкетування.

Інформаційне забезпечення дослідження склали закони та нормативні акти  України по формуванню і розвитку туризму, статистичні збірники, робочі матеріали відповідних міністерств і відомств України, а так само матеріали, опубліковані з проблематики дослідження в монографіях і періодичних виданнях.

У дослідженні доведено наукову та практичну потребу у дослідженнях з обраних напрямку та галузі. Виконано визначення взаємозв’язку галузей, пов’язаних з регіональним будівництвом. Теоретичну основу дослідження складають практичні розробки закордонних та вітчизняних вчених, присвячених проблемам менеджменту  будівельного комплексу.

Визначено, що Україна надзвичайно багата на майже всі види туристичних ресурсів і може бути досить привабливою для іноземних інвесторів. Але на жаль туристична інфраструктура країни недостатньо розвинена для цього, тому перш за все необхідно повністю модернізувати всі готельні, ресторанні заклади. Звичайно такі заходи потребують немалих витрат, які наша держава оплатити не зможе, особливо в умовах економічної кризи.

Удосконалено прийоми комплексної оцінки розвитку туризму на національному рівні за допомогою використання кількісних і якісних показників, що характеризують як демографічні, так і соціальні процеси розвитку туристичної сфери, що дозволяє визначити напрямки туристичного призначення згідно поведінкової особистості туристів.

Виявлені причини, що стримують розвиток регіонального ринку туристичних послуг, що дозволили об’єктивно уточнити й обґрунтувати основні напрямки розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону.

 

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

СОЦІАЛЬНИЙ-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА,

що виконується на кафедрі бізнес адміністрування, маркетингу і туризму

у межах робочого часу викладача у 2020 році

 

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР, д-р екон. наук, професор, професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму В. В. Дружиніна (вступ, підрозділ 2.2, висновки)

Відповідальні виконавці: Завідувач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, д-р екон. наук, професор І. М. Труніна (реферат, підрозділ 1.1), канд. екон. наук, доцент, кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму О. Л. Загорянська (підрозділ 1.2)

Виконавці: Канд.техн.наук, доцент  кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму О. М. Залуніна (підрозділ 1.3), канд. екон. наук, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму К. А. Пряхіна (підрозділ 2.1),  канд. екон. наук, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму О. В. Мороз (підрозділ 2.1), канд. екон. наук, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму К. О. Латишев (підрозділ 2.1), Старш. викладач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму О. М. Збиранник (розділ 3), старш. викладач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму В. В. Герасимчук (розділ 3), асистент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму М.Ю. Білик (розділ 3).

 

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 97 с., 8 рис., 10 табл., 118 джерел

СФЕРА РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ, СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ, СОЦІАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, ДОСТУПНІСТЬ І ОХОПЛЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ, ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ, СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ.      

Об’єктом дослідження є соціальні аспекти функціонування та розвитку рекреації та туризму.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні підходи до підвищення соціальної результативності функціонування і розвитку рекреації та туризму в Україні.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад забезпечення і посилення соціального спрямування розвитку рекреації та туризму в Україні.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і вирішувалися такі завдання: дослідити сутність, структуру та функції рекреаційно-туристичної сфери; розкрити соціальну природу рекреації і туризму та їх роль у забезпеченні людського розвитку; запропонувати методичні підходи до визначення соціальної результативності функціонування сфери рекреації та туризму; оцінити стан розвитку рекреації та туризму в Україні; виконати соціальну діагностику вітчизняної сфери рекреації та туризму; оцінити рівень соціальної ефективності функціонування рекреації та туризму; обґрунтувати заходи підвищення рівня соціальної результативності діяльності рекреації та туризму. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять положення сучасної економічної теорії, фундаментальні праці зарубіжних та вітчизняних учених з питань соціальної економіки і політики, рекреації та туризму.

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, зокрема: системно-структурного аналізу – для розкриття сутності і структури сфери рекреації та туризму, системи її соціальних результатів; аналізу та синтезу – для виявлення проблем та перспективних напрямів посилення соціальної результативності сфери рекреації та туризму; кількісного та якісного аналізу – для визначення основних тенденцій розвитку і прояву соціальних наслідків функціонування сфери рекреації та туризму.

 

ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СУБ’ЄКТАМИ ВИРОБНИЧОЇ ТА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ НА РИНКАХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ РІЗНОГО РІВНЯ

що виконувалася на кафедрі маркетингу

у межах робочого часу викладача у 2017 році

 

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР:  д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу О. А. Кратт

Виконавці: к.е.н., доцент докторант кафедри маркетингу Д. М. Загірняк, к.н.д.у., доцент докторант кафедри маркетингу І. О. Кірнос, к.е.н. доцент кафедри маркетингу К. О. Латишев, аспірант кафедри маркетингу Ю. В. Караулова, аспірант кафедри маркетингу В. О. Каспров, к.е.н, доцент кафедри маркетингу О. В. Мороз, старший викладач кафедри маркетингу О. М. Збиранник, старший викладач  кафедри маркетингу В. В. Герасимчук, асистент кафедри маркетингу К. А. Пряхіна

 

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 81 с., 28 джерел.

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ, СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ІННОВАЦІЇ, МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА.

Об’єктом досліджень є процес застосування маркетингового інструментарію суб’єктами виробничої та невиробничої сфери на ринках товарів і послуг різного рівня.

Метою НДР передбачено розробку методичних засад щодо вдосконалення застосування маркетингового інструментарію суб’єктами виробничої та невиробничої сфери на ринках товарів і послуг різного рівня.

Методи дослідження – теоретичного узагальнення; якісного та кількісного аналізу; пізнання, формальної та діалектичної логіки; вибіркових обстежень, групування і апробації результатів.