ВЕБІНАР ЗА ТЕМОЮ

ВЕБІНАР ЗА ТЕМОЮ

«РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ»

23 грудня 2020 року на кафедрі Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму проводився вебінар на платформі Zoom, присвячений формуванню індивідуальної освітньої траєкторії студента та розгляду основних положень щодо вільного вибору дисциплін освітньої програми Туризм. Доповідачем виступила  асистент кафедри Білик Марина Юріївна.

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Труніна І.М. наголосила на актуальності та важливості вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти як складової якості освітньої програми.

Гарант освітньої програми «Туризм» д.е.н., проф. Дружиніна В.В. звернула увагу на структуру індивідуального навчального плану студента.

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план.

Зазначено, що індивідуальний навчальний план студента є робочим документом студента, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види освітньої діяльності), типи індивідуальних завдань, вид семестрового оцінювання. В ІНПС зазначаються обов´язкові навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором студента в межах нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітнього рівня та навчальні дисципліни, що вивчаються додатково.

Залишити відповідь